In deze Zomernota doen we een aantal voorstellen die effect hebben op de saldireserve. Deze zijn veelal gerelateerd aan grondexploitaties omdat het betreffende voorstel effect heeft op het financieel resultaat van een grondexploitatie. Wanneer dit effect leidt tot een negatieve of een verdere verslechtering van de GREX dan wordt uit de saldireserve een verliesvoorziening gevormd of aangevuld voor de desbetreffende GREX.

Daarnaast wordt een tweetal effecten uit het bijstellen van rekenparameters genoemd. De eerste betreft de nieuwe rekenparameters voor de grondexploitaties. De tweede is het effect van de bijstelling van de rekenrente.

De verschillende effecten worden onder de tabel toegelicht.

In deze Zomernota wordt niet ingegaan op de ontwikkeling van de saldireserve. Deze wordt in de Stadsbegroting gepresenteerd.

 

bedragen * € 1.000

2018

Knoop 38

-4.400

Ontsluiting woningbouw Park Waaijenstein

-300

Deelgebied De Stelt Waalsprong

-400

Melding vooruitlopend op VGP:  lagere opbrengst park Waaijenstein

-700

Bijstelling a.g.v. verlaging rekenrente

-1.500

 

Knoop 38

De afslag 38 Oosterhout-Lent op de A15 (Knoop 38) is aangewezen als een bovenmodale knoop. Met de komst van de Rail Terminal Gelderland, de ontwikkeling van Park 15 en de doortrekking (en verbreding) van de A15 liggen hier kansen voor goederenvervoer over weg, water (o.a. BCTN) en spoor en bedrijvigheid rond logistiek. Nijmegen werkt hierin samen met o.a. de provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en het Rijk. De ontwikkeling van Knoop 38 biedt kansen om werkgelegenheid te creëren, duurzaam transport te stimuleren en op termijn bedrijventerrein de Grift te kunnen ontwikkelen.

Onderzoek leert dat de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet problematisch is; dit zal in de toekomst verder toenemen. Gemeenten en provincie willen daarom de afslag 38 aanpassen zodat HOV (hoogwaardig openbaar vervoer), fietsverkeer en personen- en vrachtverkeer veilig kunnen doorstromen. Daarvoor moet het viaduct worden verbreed van tweebaans naar vierbaans. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen voor fietsers, zoals ongelijkvloerse kruisingen. De totale opgave is ongeveer € 20-24 miljoen. De kosten voor Nijmegen worden geschat op circa € 4,4 miljoen. De ontwikkelingen moeten door kunnen gaan, daarom reserveren we het aanvullende bedrag.

In het coalitieakkoord is deze uitname opgenomen.

 

Ontsluiting woningbouw Park Waaijenstein

Eind 2017 is aan de raad toegezegd een onderzoek te starten naar mogelijkheden voor een alternatieve ontsluitingsstructuur voor vrije kavels en het appartementengebouw. Deze kosten voor een alternatieve ontsluiting van de appartementen, inclusief brug en fietsstraat, zijn niet in de grondexploitatie voorzien en zijn extra op hetgeen we voornemens waren uit te voeren.

 

Deelgebied De Stelt Waalsprong

Bij de uitwerking van het deelgebied De Stelt in de Waalsprong bleek dat er circa 2.000 m2 grond meer moet worden gereserveerd voor de school, de kinderdagopvang en de gymzaal, alsmede voor het realiseren van zoen en zoef parkeerplaatsen voor de school. Deze parkeerplaatsen zullen in het kader van efficiënt grondgebruik mede worden ingericht als speelruimte voor de school. Dit extra ruimtebeslag voor deze functies gaat ten koste van een deel van de woningbouw die in dit deelgebied gepland stond. Per saldo betekent dit een verlies, na een aantal optimalisaties, aan opbrengsten van € 0,4 miljoen in dit deelgebied.

 

Melding vooruitlopend op VGP: lagere opbrengst park Waaijenstein

Vooruitlopend op het VGP maken we melding van een tegenvallende grondopbrengst vanuit de verkoop van bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een appartementencomplex voor maximaal 85 appartementen in Park Waaijenstein. In augustus 2017 is hiervoor een tender uitgezet. De hoogste inschrijver op deze tender is Ter Steege Vastgoed Tiel B.V. (hierna: Ter Steege of koper). Met deze partij is een koopovereenkomst gesloten, die inmiddels door koper is ondertekend.

In de planexploitatie is voor deze ontwikkeling een opbrengst opgenomen van ca. 3,8 miljoen, gebaseerd op de categorie dure koopappartementen. De grondprijs is dus in concurrentie uitgevraagd. De hoogste inschrijver, tevens de partij waaraan gegund is, heeft ingeschreven voor ca. 3,1 miljoen. Deze opbrengst is gebaseerd op 2/3 deel dure huurappartementen en 1/3 deel dure koopappartementen. De opbrengst van ca. 3,1 miljoen zien wij als de best haalbare opbrengst gezien de uitgevoerde markt uitvraag. Ten opzichte van de grondexploitatie valt de opbrengst ca. 7 ton lager uit. In het risicoprofiel was rekening gehouden met een lagere opbrengst van ca. 2 ton. Deze afwijking zal bij de eerstvolgende herziening van de GREXen in het VGP worden verwerkt.

 

Bijstelling a.g.v. verlaging rekenrente

In het deel over de ontwikkeling algemene middelen is toegelicht dat de interne rekenrente niet substantieel mag afwijken van de werkelijke betaalde rente op aangetrokken geld. Door de historische lage rente is de rente die wij betalen dusdanig gedaald dat we de interne rekenrente moeten bijstellen van 2,5% naar 1,25%.

Deze interne rekenrente hanteren we ook voor het berekenen van de bespaarde rente op het eigen vermogen. Door de bijstelling daalt deze vergoeding en voegen we € 1,5 miljoen minder toe aan de saldireserve. De andere kant is dat deze lagere vergoeding tot een voordeel leidt in de programmabegroting.