Meldingen

 

In dit overzicht zijn alle meldingen meegenomen, met uitzondering van de budget neutrale effecten.

 

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

BESTUUR & MIDDELEN

 

 

 

 

 

Meldingen

 

 

 

 

 

Effecten Maartcirculaire Gemeentefonds

1.900

 

 

 

 

Septembercirculaire 2017

614

 

 

 

 

Grenscorrecties

-150

 

 

 

 

Treasury-resultaat

1.068

 

 

 

 

Vrijval Stelpost WWB

250

 

 

 

 

Overschot bureau Toezicht & Handhaving

500

 

 

 

 

Taakmutaties

 

 

 

 

 

Basisregistratie personen

-48

 

 

 

 

CULTUUR, CULTUURHISTORIE EN CITYMARKETING

 

 

 

 

 

Onrendabel verdienmodel archeologie

-450

 

 

 

 

DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN

 

 

 

 

 

Extra kosten project Ondermijning

-50

 

 

 

 

Referendum 21 maart

-62

 

 

 

 

ECONOMIE EN WERK

 

 

 

 

 

Ondersteuning Bestuur en Vastgoed

-285

 

 

 

 

Afrekening jaarrekening MGR 2017

173

 

 

 

 

Tekort WSW

pm

 

 

 

 

Bijstellen budget Toerisme

-70

 

 

 

 

Uitvoering nieuwe marktverordening

-50

 

 

 

 

Opbrengsten najaarskermis

-50

 

 

 

 

Opbrengsten havens

-80

 

 

 

 

Naheffing BTW Havengelden

-111

 

 

 

 

INKOMEN & ARMOEDEBESTRIJIDNG

 

 

 

 

 

Armoedebestrijding

0

 

 

 

 

BUIG

-.2.000

 

 

 

 

MOBILITEIT

 

 

 

 

 

Lagere opbrengst parkeerboetes

-800

 

 

 

 

Sloop P+R terrein Ressen

-280

 

 

 

 

ONDERWIJS

 

 

 

 

 

Terugvordering subsidie OAB 2013-2016

362

 

 

 

 

Vrijval onderwijshuisvesting

500

 

 

 

 

Correctie indexering specifieke uitkeringen

93

 

 

 

 

OPENBARE RUIMTE

 

 

 

 

 

Gladheidsbestrijding

-350

 

 

 

 

Verkoop groene/rode zakken

-400

 

 

 

 

PV-vergoedingen

-245

 

 

 

 

Reclame-inkomsten

-500

 

 

 

 

Compensatieregeling huisvuilzakken

85

 

 

 

 

Storting voorziening

-203

 

 

 

 

SPORT EN ACCOMMODATIES

 

 

 

 

 

Verkoop Ubbergseveldweg 70

2.400

 

 

 

 

Onttrekking reserve Duurzaamheid

-64

 

 

 

 

VEILIGHEID

 

 

 

 

 

Bijdrage aan Veiligheidsregio

-322

 

 

 

 

WONEN

 

 

 

 

 

Bezwaren noodurgenties

-35

 

 

 

 

Lagere onttrekking reserve starterslening

-110

 

 

 

 

ZORG EN WELZIJN

 

 

 

 

 

Trajectregie/Amif

-150

 

 

 

 

GGD CAO-ontwikkelingen 2017-2018

-65

 

 

 

 

GGD aanvulling reservepositie

-70

 

 

 

 

Financiële uitdagingen Zorg en Welzijn

-3.950

 

 

 

 

Uitvoeringslasten Zorg en Welzijn

-250

 

 

 

 

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

-89

 

 

 

 

Totaal

-3.344

0

0

0

0

 

 

 

Budget neutrale meldingen

 

In dit overzicht zijn de bestemmingen van de taakmutaties en overige verschuivingen tussen programma's gepresenteerd.

 

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

2022

BESTUUR & MIDDELEN

 

 

 

 

 

Omzetten precario evenementen in huur

-38

-38

-38

-38

-38

Uitvoeringskosten WWB/Stelpost WWB

-65

-86

-86

-86

-86

Uitkering Gemeentefonds

2.989

6.020

3.583

3.427

3.427

Reservering taakmutaties

-2.989

-6.020

-3.583

-3.427

-3.427

Taakmutaties

 

 

 

 

 

Programma Zorg en Welzijn

 

 

 

 

 

Maatschappelijke opvang

-6

-6

-6

-6

-6

Vrouwenopvang

180

708

752

878

878

IU Sociaal domein WMO BW

3.270

3.329

3.257

3.257

3.257

Sociaal domein jeugd

-251

-122

-164

-122

-122

WMO HH

94

337

82

85

85

IU Sociaal WMO

-331

1.756

-539

-383

-383

Programma Onderwijs

 

 

 

 

 

Wet IKK

29

22

24

29

29

Programma Economie & Werk

 

 

 

 

 

IU sociaal domein participatie

 

 

180

-407

-407

Sport en Accommodaties

 

 

 

 

 

Brede impuls combinatiefuncties

-3

-3

-3

-3

-3

CULTUUR, CULTUURHISTORIE EN CITYMARKETING

 

 

 

 

 

Omzetten precario evenementen in huur

38

38

38

38

38

Omzet projecten; baten

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

-1.400

Omzet projecten; lasten

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN

 

 

 

 

 

Hogere kosten RNI-inschrijvingen

-105

 

 

 

 

Hogere baten RNI-inschrijvingen

105

 

 

 

 

DUURZAAMHEID

 

 

 

 

 

Subsidie Groene Delta (lasten)

-40

-31

 

 

 

Subsidie Groene Delta (baten)

40

31

 

 

 

Handh. energiebesp. maatregel. (lasten)

-60

 

 

 

 

Handh. energiebesp. maatregel. (baten)

60

 

 

 

 

Duurzaam Hengstdal (lasten)

-44

 

 

 

 

Duurzaam Hengstdal (baten)

44

 

 

 

 

ECONOMIE EN WERK

 

 

 

 

 

Taakmutaties

 

 

 

 

 

IU sociaal domein participatie

 

 

-180

407

407

INKOMEN & ARMOEDEBESTRIJIDNG

 

 

 

 

 

Uitvoeringskosten Participatie wet

65

86

86

86

86

MOBILITEIT

 

 

 

 

 

Mobiliteitsweek; baten

550

 

 

 

 

Mobiliteitsweek; lasten

-550

 

 

 

 

ONDERWIJS

 

 

 

 

 

Taakmutaties

 

 

 

 

 

Wet IKK

-29

-22

-24

-29

-29

SPORT EN ACCOMMODATIES

 

 

 

 

 

Onderhoud gebouwen; baten

800

 

 

 

 

Onderhoud gebouwen; lasten

-800

 

 

 

 

Taakmutaties

 

 

 

 

 

Brede impuls combinatiefuncties

3

3

3

3

3

STEDELIJKE ONTWIKKELING

 

 

 

 

 

Handhaving kamerverhuurbeleid; baten

-180

-180

-180

 

 

Handhaving kamerverhuurbeleid; lasten

180

180

180

 

 

VEILIGHEID

 

 

 

 

 

Veilig Thuis; baten

100

 

 

 

 

Veilig thuis; lasten

-100

 

 

 

 

WONEN

 

 

 

 

 

Handhaving kamerverhuurbeleid; baten

180

180

180

 

 

Handhaving kamerverhuurbeleid; lasten

-180

-180

-180

 

 

ZORG EN WELZIJN

 

 

 

 

 

Project Casemanagement; lasten

-100

 

 

 

 

Project Casemanagement; baten

100

 

 

 

 

Taakmutaties

 

 

 

 

 

Maatschappelijke opvang

6

6

6

6

6

Vrouwenopvang

-180

-708

-752

-878

-878

IU Sociaal domein Wmo BW

-3.270

-3.329

-3.257

-3.257

-3.257

IU Sociaal domein Jeugd

251

122

164

122

122

IU Sociaal domein WMO

331

-1.756

539

383

383

WMO Huishoudelijke verzorging

-94

-337

-82

-85

-85

Totaal

0

0

0

0

0