De door uw raad beschikbaar gestelde investeringskredieten voor lopende investeringen en investeringen die nog ten uitvoer moeten worden gebracht, tellen op tot een bedrag van ruim € 151 miljoen. Bij wijze van samenvatting geven we hier een voortgangsmelding van de kredieten van € 4 miljoen en meer. In een uitgebreide bijlage geven we van alle beschikbare investeringskredieten aan waarvoor het krediet bedoeld is, wat de beleidsvrije ruimte is en hoe het staat met de voortgang ten opzichte van de Stadsrekening 2017.

 

Voortgang investeringskredieten van € 4 miljoen en meer

 

Entree Westzijde Spoorzone

Met het creëren van een extra toegang van het Centraal Station ontsluiten we het snel groeiende westelijke deel van de stad. Bovendien verfraaien we de stationsomgeving aan deze kant van het spoor. Uitvoering is afhankelijk van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek en uitwerking van een ruimtelijke verkenning. We verwachten dat het project in 2021 kan worden uitgevoerd.

 

Fietstunnels Waalsprong

Dit krediet wordt ingezet voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen ofwel het opheffen van belemmeringen voor de fiets. Inmiddels is € 1,4 mln. vrijgemaakt voor de fietsopgang Hezelpoort. Er wordt, in samenwerking met ProRail een haalbaarheidsonderzoek voorbereid. Afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek wordt het project in 2018/2019 voorbereid. De verwachting is dat medio 2019 gestart kan worden met de uitvoering.

 

Aanleg Dorpensingel

De uitvoering van de Dorpensingel is op zijn vroegst haalbaar vanaf 2021. Als we meer duidelijkheid hebben over een mogelijke provinciale bijdrage, zullen wij aan uw raad in de loop van 2018 een voorstel doen over de gevolgen, zowel inhoudelijk als financieel.

Wij hebben inmiddels de maximum snelheid op een deel van de route via de Vossenpels met tijdelijke maatregelen verlaagd naar 30km/uur en bereiden momenteel definitieve maatregelen voor.

 

Fietsvriendelijke maatregelen

De middelen die we nog beschikbaar hebben willen we, mede afhankelijk van het beschikbaar komen van provinciale subsidies in 2018, inzetten voor twee nieuwe fietsprojecten (St. Annastraat, Schependomlaan-Korte Bredestraat). Het doel van deze twee projecten is het verbeteren van het fietscomfort (verbreding fietspad, rood asfalt e.d.). Na een positief besluit van de provincie Gelderland (besluitvorming mei 2018) kan worden gestart met de voorbereiding van deze projecten, waarna uitvoering in 2019 plaats kan vinden.

 

Waalbrug fiets- en busbaan

Rijkswaterstaat renoveert de komende jaren de Waalbrug. De gemeente grijpt dit moment aan om tegelijkertijd een aantal verkeersmaatregelen door te voeren. Zo wordt de fietsroute verbreed en krijgt de bus een andere route over de brug. Het project is van start gegaan. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, worden volledig ingezet.

 

Onderhoud Woonstraten

Van een aantal woonstraten is het asfalt versleten. Om de onderhoudstoestand op het gewenste niveau (Marikenniveau) te brengen, is voor 2017 en 2018 samen € 4,9 mln. beschikbaar gesteld. De aanbestedingsfase loopt. Na de zomer 2018 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Investeringen in de Openbare Ruimte

Het krediet wordt aangewend voor onderhoud in de openbare ruimte. De verwachting is dat dit volledig in 2018 zal worden besteed.

 

Groot- en vervangingsonderhoud

Dit betreft vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. We verwachten dat dit krediet volledig in 2018 zal worden besteed.

 

Talent Centraal

Wij realiseren deze sportvoorziening aan de Rosa de Limastraat. De bouw is in 2017 gestart. Met Talent Centraal Nijmegen beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair judo en turnen, maar ook een ‘broedplaats’ voor talentherkenning en talentontwikkeling. Naar verwachting is deze sportvoorziening in augustus 2018 gereed en vindt de subsidieverantwoording naar de provincie Gelderland plaats.

 

Kunstgrasvelden

Met dit krediet houden we de kwaliteit van de kunstgrasvelden van onze sportverenigingen op peil. Alle beschikbare bedragen zijn geprogrammeerd.

 

Keizer Karel Podia

We zorgen ervoor dat de accommodatie van De Vereeniging voldoet aan de eisen van deze tijd en maken het gebouw toekomstbestendig en dragen zo bij aan een gezonde exploitatie.

 

Duurzaamheid

De maatregelen voor uitvoering betreffen o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging in onze gemeentelijk panden. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheidsinvesteringen. Het project is in uitvoering.

 

Overige bijzonderheden

We verwachten dat het krediet 'Aanpassing 't hert BS Kleurrijk' niet volledig nodig zal zijn en dat hiervan € 125.000 vrij kan vallen. De financiële afwikkeling vindt plaats in 2018. De vrijval nemen we mee in de Nota Slotwijzigingen.

 

Wijzigingen

In deze Zomernota stellen we ook enkele wijzigingen voor ten aanzien van de door uw raad beschikbaar gestelde investeringskredieten. De wijzigingen in de investeringskredieten zijn als volgt.

 

Duurzaamheid

  • zoals aangekondigd in de Stadsrekening 2017 is er meerwerk voor De Bastei; dat leidt tot een overschrijding van € 130.000. We stellen voor het krediet met € 130.000 te verhogen.

 

Mobiliteit

  • we stellen voor de bijdrage van RWS van € 615.000 toe te voegen aan het krediet 'Waalbrug fiets- en busbaan'. En we stellen voor een bedrag van € 20.000 vrij te laten vallen door het vervallen van de bijdrage aan Stichting De Verlichting;
  • we stellen voor de kredieten 'Weurtseweg' en 'Weurtseweg 2' samen te voegen en € 1 miljoen door te schuiven van 2018 naar 2020, omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden na het groot onderhoud van de Waalbrug;
  • we stellen voor om aan het krediet 'Binnenstad bereikbaar' de provinciale subsidie van € 200.000 toe te voegen. Verder stellen we in dit kader de volgende aanpassingen voor. De investering 'Ringstraten' splitsen we i.v.m. de praktische uitvoering op in twee investeringen: Ringstraten en Hertogstraat. En we draaien de overheveling van het krediet 'Fietsvriendelijke Maatregelen' van € 350.000 terug. Verder stellen we bij deze Zomernota voor de overheveling van € 350.000 vanuit krediet Fietsvriendelijke maatregelen (Zomernota 2017) terug te draaien; dit ter dekking van hogere kosten voor de verbetering van de oversteekbaarheid singels en Quackplein.

 

Bestuur & Middelen, Onderwijs, Sport & Accommodaties

  • we stellen voor van het krediet voor Nijmegen Noord van € 4 miljoen (programma Bestuur & Middelen) voor de realisatie van de school in de Stelt Zuid, € 2,5 miljoen over te hevelen naar het programma Onderwijs. En voor de gymzaal van deze school hevelen we van het krediet voor Nijmegen Noord € 1,0 miljoen over naar het programma Sport & Accommodaties;
  • we stellen voor van het krediet voor de school in Woenderskamp het bedrag voor de gymzaal (€ 1 miljoen) over te hevelen naar Sport & Accommodaties.

 

Sport & Accommodaties:

  • de Provincie heeft in het kader van de renovatie van De Vereeniging additioneel een subsidie van € 4,0 miljoen toegekend. We passen deze toename van investeringsruimte zowel aan de lasten- als aan de batenkant aan.

 

Begrotingswijziging

De aanpassing van de kapitaallasten en de wijzigingen van de investeringskredieten nemen we mee in de begrotingswijziging met nummer BW-01636.