Onderwerp

Zomernota 2018

 

Opsteller

A. Foekens

Datum voorstel

30 mei 2018

Programma

Bestuur & Middelen

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Registratienummer

57/2018

 

 

Samenvatting

Normaliter ontvangt uw raad voor het zomerreces de zomernota met daarin op hoofdlijnen de kaders en beleidsvoornemens voor de komende stadsbegroting. Dit jaar is er vanwege de verkiezingen en coalitievorming weinig voorbereidingstijd geweest. We rapporteren in deze zomernota daarom over de financiële stand van zaken van het huidig begrotingsjaar en doen een voorstel voor de financieel-technische uitgangspunten die nodig zijn voor het maken van de stadsbegroting 2019.

 

In het financieel beeld zijn de effecten uit de meicirculaire van het gemeentefonds niet opgenomen. Het moment van publicatie van deze circulaire maakte dit niet mogelijk. Uw raad zal na het doorrekenen en analyseren van de meicirculaire geïnformeerd worden over de uitkomsten.

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

  1. akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingsaanpassingen en taakmutaties zoals opgenomen in de paragraaf 'Financiële programmabegroting' en nader toegelicht bij de desbetreffende programma's (middels BW-01632);
  2. akkoord te gaan met de aanpassing van de kapitaallasten en wijziging van de investeringskredieten zoals toegelicht in het deel 'Voortgang huidige investeringen' (BW-01636);
  3. de grondslagen en uitgangspunten zoals opgenomen in het deel “Grondslagen en uitgangspunten” voor de jaren 2019 -2022 vast te stellen en te verwerken in de Stadsbegroting 2019-2022;
  4. de budget neutrale technische wijzigingen in BW-01633 (zie bijlage “Technische begrotingswijziging”) vast te stellen.

 

De meldingen gerubriceerd per programma en de bijlagen zijn te vinden in de digitale versie. Deze is te vinden via pcportal.nijmegen.nl.