Op 26 april 2018 hebben de nieuwe coalitiepartners een akkoord afgesloten voor de periode 2018-2022. Daarin benoemen we een aantal lange termijn opgaven voor Nijmegen. De stad staat er goed voor. We willen gezond, sociaal en duurzaam verder groeien zodat iedereen mee kan blijven doen en Nijmegen aantrekkelijk blijft voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers.

 

Het akkoord 'Nijmegen: samen vooruit' gaat zijn nadere uitwerking nog vinden, voor het eerst in de Stadsbegroting 2019. Deze Zomernota gaat daarom nog niet in op beleidsvoornemens, maar beperkt zich tot een voortgangsmelding over het begrotingsjaar 2018. We geven inzicht in de ontwikkeling van het financiële beeld en vragen uw Raad een besluit te nemen over uitgangspunten die voor het opstellen van de Stadsbegroting van belang zijn.

 

Het grootste financiële zorgpunt is het sociaal domein. Dit is niet nieuw. Wij kiezen ervoor om een sociale stad te zijn en hebben te maken met relatief veel mensen in de bijstand. Dat kost geld en de afgelopen jaren is er veel onzekerheid over de landelijke budgetten voor gemeenten.

 

Dat zien we terug als we kijken naar het begrotingsjaar 2018. Het totale verwachte tekort bedraagt € 3,3 miljoen euro. Dit komt door tegenvallers in het sociale domein, bij Zorg en Welzijn (bijna € 4 miljoen) en in de uitgaven voor bijstandsuitkeringen (€ 2 miljoen). Dit is overigens een behoedzame prognose waarbij we uitgaan van de negatievere scenario’s. Toch blijft het, net als in andere jaren, duidelijk dat er ook voor de komende coalitieperiode een stevige opgave ligt. In de Stadsbegroting 2019 komen we terug op het structurele effect en de beoogde dekking van deze knelpunten.

 

Voor 2018 zullen we dit verwachte nadeel op onze begroting nog moeten accepteren. Maar er zijn voldoende mogelijkheden om de structurele tekorten een plek te geven in de Stadsbegroting 2019.

Onze meerjarenbegroting is robuust en we hebben reserves achter de hand om eventuele risico’s op te vangen. We gaan verder met het afbouwen van onze grondpositie in een periode van groeiende vraag naar bouwgrond en in het sociale domein werken we aan kostenbesparende maatregelen door zaken beter te organiseren.

 

Natuurlijk kleurt het coalitieakkoord al een belangrijk deel van de beleidsvoornemens, maar over belangrijke opgaven voor de (middel)lange termijn gaan we uiteraard graag met de gemeenteraad in gesprek bij de Stadsbegroting.