We toetsen twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn. We nemen alleen de belangrijkste onzekerheden mee. Dat zijn onzekerheden die: bestuurlijk relevant zijn en/of een financiële impact groter dan € 100.000 hebben, niet volledig te kwantificeren zijn en mogelijk een positief of negatief effect kunnen hebben op het rekeningresultaat. Of deze onzekerheden zich daadwerkelijk voordoen en in welke mate zal blijken uit een latere rapportage. Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden voor het lopende begrotingsjaar, 2018.

 

Een uitgebreidere toelichting treft u bij de desbetreffende programma’s aan.

 

Programma

Winstwaarschuwing

Bestuur & Middelen

De geraamde opbrengst OZB niet-woningen was in de Stadsbegroting gebaseerd op de aanname van een areaal uitbreiding van niet-woningen van € 100 miljoen WOZ-Waarde per jaar. Zoals het er nu naar uitziet zal de werkelijke opbrengst OZB niet-woningen € 0,4 miljoen lager uitvallen. Bij de Nota Slotwijzigingen hebben we meer duidelijkheid over de totale ontwikkeling van OZB-ontvangsten.

Dienstverlening & Burgerzaken

Mogelijk zijn de kosten voor de in maart gehouden verkiezingen en de nog te verwachten kosten in het najaar 2018 (voorbereiding Provinciale, Waterschaps- en Europese Verkiezing) hoger dan begroot. Onze inschatting nu is dat het maximaal om een bedrag gaat van € 100.000. We komen hier op terug bij de Nota Slotwijzigingen.

Economie en Werk

In de Stadsbegroting 2018 is rekening gehouden met een bijdrage van € 2,2 miljoen in het tekort op de Sociale Werkvoorziening (SW). Het lijkt erop dat het tekort per SW-medewerker verder toeneemt. We verwachten dat we in de Mei-circulaire meer duidelijkheid krijgen over wat het Rijk bij wil dragen. Daarnaast kunnen we nu nog niet inschatten hoe de MGR hierop kan bijsturen. We komen hierop terug bij de Nota Slotwijzigingen 2018.

Economie en Werk

Vanwege de uitvoering van de nieuwe marktverordening verwachten we maximaal € 150.000 eenmalige kosten te maken. Dat heeft grotendeels te maken met de te verwachten inzet voor bezwaarprocedures voor de opnieuw verleende vergunningen. Bij de Nota Slotwijzigingen weten we meer.

Onderwijs

Vorig jaar hebben we ter dekking van de kosten voor de huisvesting van het Pontemcollege voor niet-statushouders een aanvraag bij het Rijk gedaan via de OHVA-regeling voor een bedrag van circa € 600.000. De kosten die we hebben gemaakt, hebben we voorgeschoten. Een besluit over onze aanvraag verwachten we bij de mei-circulaire. Als onze aanvraag wordt gehonoreerd, leidt dat tot een eenmalig voordeel van € 600.000.

Stedelijke Ontwikkeling

De baten op de aanvragen voor omgevingsvergunningen lopen achter op de prognose volgens onze begroting. We verwachten een fors lager aantal grote bouwaanvragen te realiseren. Dit leiden we onder andere af uit de Voortgangsrapportage Grote Projecten 2018 (VGP) en uit de verwachtte bouwopgaven onderwijshuisvesting. We zullen bij de Nota Slotwijzigingen 2018 meer duidelijkheid over de verwachte legesinkomsten geven.

Wonen

Per 1 januari 2018 is een stringenter kamerverhuurbeleid van kracht geworden. Het was niet voorzien dat er door actieve bewoners en belangengroepen tegen verleende vergunningen veel vaker bezwaar wordt gemaakt. Het overgangsrecht in het nieuwe beleid, waarin ook tegen lichtere voorwaarden een vergunning kan worden verleend, loopt tot 1 juli. Ook hier is meer bezwaar te verwachten. Dat betekent een half jaar extra kosten die we nu ramen op € 100.000.

Wonen

Voor de handhaving kamerverhuurbeleid hanteren we met ingang van 2018 bestuurlijke boetes. Daarvoor is een bedrag geraamd van € 180.000. Omdat dit een nieuw instrument is dat we in de loop van dit jaar voor het eerst opleggen, verwachten we dat we niet de volledig begrote opbrengst realiseren.

Zorg en Welzijn

De GGD heeft een bijdrage gevraagd voor het structurele tekort bij Veilig Thuis. In onze zienswijze die we hebben afgegeven bij het algemeen bestuur van de GGD stellen we een maximale bijdrage voor van € 152.000.

Zorg en Welzijn

De definitieve afrekening over 2017 van de decentralisatietaken WMO en Jeugd en de eindverantwoording van de SVB over de PGB's kunnen we verwerken bij de Nota Slotwijzigingen 2018.

Zorg en Welzijn

Voor het programma Zorg en Welzijn werd in 2018 een significant tekort verwacht. Met de maatregelen uit interventieplan fase 2, in samenhang met het voorstel bij de Zomernota reeds een aanzienlijk deel te dekken, is het potentiële tekort teruggedrongen tot een mogelijk nadeel in 2018 van € 1,6 miljoen. Voor de zomer zullen we op basis van verschillende geactualiseerde ontwikkelingen de meerjarenprognose actualiseren.